تعمير و نگهداري و مقاوم سازي پل های سواره در سطح شهر تهران:
با توجه به گستردگی و حجم پروژه های زیر بنائی در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از یک طرف و نظر به ضرورت رسیدگی و توجه ویژه به بحث تعمیر و نگه داری و مقاوم سازی پل های شهر تهران و همچنین ظرفیت و توان فنی مناسب در شرکت یادمان سازه از دیگر سو , مقرر گردید تا ماموریت تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی پل های شهر تهران از سازمان مهندسی و عمران شهر تهران , طی ابلاغیه شماره 306804/70 مورخ 22/03/91 به شرکت یادمان سازه منتقل شود. بدین ترتیب با توجه به بودجه تخصیص یافته , شرکت یادمان سازه درابتدای سال 92 فعالیت اجرائی خود را در خصوص مقاوم سازی , بهسازی لرزه ای و تعمیر تخصصی پل های سواره شهر تهران آغاز نمود.
 
 
در حال حاضر تعمیرات پلهای تخصصی شهر تهران در 4 پهنه شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی توسط چهار پیمانکار مختلف در حال انجام است. در کنار اقدامات اجرایی، فعالیت های مربوط به طراحی و نظارت نیز در دو پهنه شرقی و غربی تقسیم بندی شده است به این ترتیب هر380 پل سواره رو شهر تهران در یکی از پهنه های چهارگانه قرار گرفته و امور مربوط به نگهداری و تعمیرات این سازه های ترافیکی بر اساس اولویتهای مطالعاتی و همچنین پیامهای 137 ادامه دارد.
در حال حاضر تعمیرات تخصصی پل های شهر تهران در 4 پهنه شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی توسط پیمانکاران مختلف در حال انجام است. در کنار اقدامات اجرایی، فعالیت های مربوط به طراحی و نظارت نیز در دو پهنه شرقی و غربی تقسیم بندی شده است به این ترتیب هر550 پل سواره رو شهر تهران در یکی از پهنه های چهارگانه قرار گرفته و امور مربوط به نگهداری و تعمیرات این سازه های ترافیکی بر اساس اولویتهای مطالعاتی و همچنین پیامهای وارده از سامانه 137 شهرداری تهران در دستور کار اجرای شرکت یادمان سازه قرار گرفته است.
 
تقاطع بزگراههای حکیم و چمران مرکز پهنه بندی چهار گانه تهران:
امروزه اهمیت معابر و سازه های ترافیکی در شرایط مدیریت بحران بر کسی پوشیده نیست تصور کنید بزرگراههای مسدود شده و پلهای فرو ریخته در لحظات پس از وقوع یک زمین لرزه چه کمکی میتوانند به عملیات امداد و نجات بازماندگان بکنند؟ در این راستا بزرگراههای شهید حکیم و شهید چمران واقع در حدود مرزبندی بین پهنه های چهارگانه تعیین شده اند این بزرگراهها نه تنها پهنه وسیع شهر تهران را به چهار بخش تقسیم میکند بلکه با ملاحظات نقش پلها در کنترل و مدیریت بحران نیز اهمیت فراوان دارند. تقاطعهای غیر همسطح موجود در بزرگراه های شهید حکیم وشهید چمران از مهمترین اولویتهای تعیین شده برای مرمت و البته بهسازی لرزه ایی پلها به شمار میروند به بیان دیگر پلهای موجود در این دو بزرگراه در هر یک از پهنه های چهارگانه جزو نخستین سازه های مرمت شده هستند تا شبکه معابر پایتخت در شرایط اضطراری حداقل از دو شریان شرقی -غربی و شمالی -جنوبی از شرایط ایمن و کار آمد برخوردار باشد.
 
تعریف پهنه های چهار گانه:
1- پهنه شمال شرقی: این پهنه شامل شمال بزرگراه رسالت امتداد شرقی بزرگراه شهید حکیم و شرق بزرگراه شهید چمران است به این ترتیب مناطق 1،2،3 و بخشی از منطقه 6 شهرداری تهران در پهنه شمال شرقی قرار گرفته اند.
2- پهنه شمال غربی: این پهنه شامل غرب بزرگراه شهید چمران و شمال بزرگراه شهید حکیم است علاوه بر مناطق 5 و 22 شهرداری تهران بخشی از منطقه 2 نیز در پهنه شمال غربی قرار دارد.
3- پهنه جنوب شرقی: این پهنه در شرق بزرگراه شهید چمران و جنوب بزرگراه رسالت قرار دارد و مناطق 7،8،11،12،13،14،15،16،20 وبخشی از منطقه 6 شهرداری تهران را در برگرفته است.
4- پهنه جنوب غربی: بزرگراههای شهید چمران وشهید حکیم به ترتیب مرزهای شرقی و شمالی این پهنه به شمار می آیند بنابراین علاوه بر مناطق 9،10،17،18،21 و بخشی از مناطق 2 ،5 و 22 شهرداری تهران نیز در پهنه جنوب غربی واقع شده اند.

 

گستره پلهای تهران
 
 سامانه 137 و 1888 
شهردار تهران :  " امروز 137 و 1888 گنجینه های شهرداری تهران هستند."
محدوده شهری تهران به جهت وسعت از شمالی ترین تا جنوبی ترین و از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه و پراکندگی شهروندان با این تراکم و لزوم هماهنگی و ارتباط بین بخشها، نیاز به یک کانال ارتباطی را بیش از پیش متذکر می نمود که با وجود فعالیت سامانه های 137و1888 بخشی از مکانیزم بهره مندی از نقطه نظرات شهروندان، ماهیت نظارت همگانی، راه های افزایش مشارکت ایشان و نحوه تعامل و همفکری مضاعف محقق شد.
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد