1-  زمين طرح 
 
زمين طرح نمايشگاه شهر آفتاب ( تهران ) در منطقه ويژه شهر آفتاب در مجاورت مرقد مطهر امام خميني ( ره ) قراردارد. استقرار در مسير آزاد راه خليج فارس به عنوان اتصال دهنده شهر تهران به بخش هاي جنوبي كشور ، فاصله نزديك به فرودگاه بين المللي امام خميني ، امكان اتصال به خطوط متروي شهر تهران از امتيازات منطقه اي اين زمين به شمار مي آيد .
مساحت محدوده زمين طرح 1383400 متر مربع است و اضلاع آن به صورت زير تعريف مي‌شوند :
- ضلع شمالي ، محدوده منتهي به ديوار دانشگاه شاهد .
- ضلع شرقي  ، رعايت حريم آزاد راه خليج فارس .
- ضلع غربي ، رعايت حريم شبكه حلقوي شهر آفتاب .
- ضلع جنوبي ، به گونه اي تنظيم گرديده كه خط موازي ضلع شمالي ( ديوار دانشگاه شاهد ) در جايي قرار گيرد كه مساحت حاصل 138 هكتاري مندرج در تفاهم نامه تحويل زمين به دست آيد .لازم به ذكر است اخيراً زمين جنوبي به مساحت 23 هكتار ، به طرح مذكور اضافه گرديده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – بخش هاي اصلي مجموعه و نحوه توزيع آنها در زمين
بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعات برنامه ريزي شهري و كالبدي ، مجموعه از چهار بخش اصلي     نمايشگاه ها  ، مركز تجارت ، مركز اقامتي و بخش خدماتي تشكيل شده است . نحوه توزيع عملكردهاي      فوق الذكر به اين صورت است كه يك محور شرقي – غربي ( چهار باغ ) كل زمين طرح را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كرده است ، نمايشگاه ها و بخش خدماتي در شمال و بقيه بخش ها در جنوب آن قرار گرفته اند . نقاط انتهايي محور چهارباغ ورودي هاي اصلي پياده مجموعه را تشكيل مي‌دهند . به اين صورت كه شرق به حريم بزرگراه خليج فارس منتهي مي‌گرددكه در اين قسمت ايستگاه مترو و پايانه هاي اتوبوس و تاكسي قرار دارند و در طرح به عنوان پلازاي شرقي معرفي شده است و در غرب به حريم رينگ اول شهر آفتاب منتهي مي‌شود كه پلازاي غربي را تشكيل مي‌دهد .در وسط محور چهار باغ ، ميدان مركزي و آبنماي مركزي مجموعه جاي دارد كه در شمال به ورودي اصلي نمايشگاه ها و در جنوب به مسجد مجموعه و مراكز تجاري كنار آن منتهي مي‌گردد .عرض محور چهار باغ 4/92 متر است كه در دو طرف ، يك رديف رواق با عرض و ارتفاع 4/8 متر آن را محصور مي كنند .در وسط محور چهار باغ نهر آبي جريان دارد كه ميدان مركزي به يك         آبنماي بزرگ تبديل مي شود . محور چهر باغ ، به طور عمده به حركت پياده و فضاهاي سبز اختصاص يافته است ، با اين حال براي عبور سواره مخصوص شاتل ها و تاكسي هاي ويژه مجموعه و خودروهاي اضطراري دو مسير باريك به صورت يك طرفه در نظر گرفته شده است .ويژگي هاي شمالي و جنوبي مجموعه بدين شرح معرفي مي شوند.
 
 
2- 1- قسمت شمالي 
 عمده فضاهاي اين قسمت به بخش نمايشگاه اختصاص دارد كه شامل سالن هاي نمايشگاهي ، سالن ملل ، مراكز همايش‌ها ، ساختمان هاي خدماتي جنبي سالن ها ، ساختمان هاي جلسات و اداري و ورودي هاي آمفي تاتر روباز     مي شود . ساختار كلي اين قسمت را دو محور متقاطع عمود بر هم تشكيل مي دهند كه در محل تقاطع دو محور    شرقي – غربي كه به لحاظ فضايي به صورت يك گودال باغچه با عمق 6 متر پائين تر از كف سالن ها تعريف شده است ، مركز همايش ها ( در شرق ) و گلخانه ( در غرب ) جاي دارند . سالنها به صورت قرينه در دو طرف گودال باغچه قرار گرفته اند و به وسيله رواق ها به يكديگر متصل مي‌شوند . به استثناي سالن ويژه اي كه در وسط محور گودال باغچه و در شمال آن در نظر گرفته شده است .
 
ورودي ها  :   براي بخش نمايشگاهي سه ورودي جنوبي ، شرقي و غربي در نظر گرفته شده است :
- ورودي جنوبي : اين ورودي به عنوان اصلي ترين ورودي نمايشگاه ها، در شمال ميدان مركزي قرار گرفته است كه به صورت مستقيم به سالن ملل (  Main hall) متصل مي‌گردد. سالن ملل از طريق رواقها به ديگر فضاها و سالن ها مرتبط مي‌گردد .
- ورودي شرقي و غربي : در شرق و غرب نمايشگاه پاركينگ هاي سر پوشيده در نظر گرفته شده است كه به ورودي هاي شرقي و غربي كه در نقاط انتهايي محور چهار باغ قراردارد مرتبط مي‌گردند .
 
- سالنهاي نمايشگاهي :    به عنوان اصلي ترين فضاهاي بخش نمايشگاهي شامل يك سالن ويژه در وسط و 8 سالن ديگر در دو طرف سالن ويژه هستند .
 
-سالن ملل (  Main hall) : اين سالن به عنوان فضاي تشريفاتي نقش هال ورودي كل بخش نمايشگاهي را بر عهده دارد و در نقطه مركزي بخش نمايشگاهي و روي گودال باغچه جاي دارد .
 
 
 
 
 
- ساختمانهاي خدمات جنبي سالن ها : بين هر دو سالن نمايشگاهي ، ساختمان دو طبقه اي در نظر گرفته شده است كه در آن خدمات مورد نياز سالن‌هاي نمايشگاهي چون نمازخانه ، رستوران ، اتاق هاي جلسات و سرويس هاي بهداشتي قرار دارند . همچنين از طريق اين ساختمانها ارتباط سالن ها از داخل به يكديگر برقرار مي‌گردد . تعداد اين ساختمان ها در مجموع 8 ساختمان است .
 
- ساختمان هاي جلسات و اداري : براي استقرار بخش اداري نمايشگاه ها و همچنين اتاق هاي جلسات و سمينارها ، در شرق و غرب ميدان مركزي دو ساختمان در نظر گرفته شده است .
 
- سالن همايشها : براي برگزاري همايش ها اين سالن با گنجايش 1900 نفر در شرق بخش نمايشگاهي به گونه اي در نظر گرفته شده است كه بتواند حتي در زمان تعطيلي نمايشگاه به كار خود ادامه دهد .  
 
- پاركينگ ها : پاركينگهاي سر پوشيده در شرق و غرب بخش نمايشگاهي قرار دارند و مراجعان پس از خروج ، از طريق ورودي هاي شرقي و غربي به داخل مجموعه هدايت مي شوند .
 
- آمفي تاتر روباز : در شمال ميدان مركزي و در فضاي عمومي در نظر گرفته شده است و براي برگزاري مراسم خاص و مناسبت ها كاربرد دارد .
 
- رواق ها : وظيفه ارتباط سالن ها به يكديگر را از طريق فضاي سرپوشيده به عهده دارند ، رواق ها به صورت پل ارتباط بين سالن هاي واقع در شمال و جنوب گودال باغچه را برقرار مي‌كنند. رواق هاي داخل بخش نمايشگاهي به لحاظ كالبدي در ادامه رواق هاي دو طرف محور چهار باغ قرار مي‌گيرند و ساختار اصلي حركت پياده مجموعه را تشكيل مي‌دهند .
 
- گلخانه : در قسمت غربي بخش نمايشگاهي جاي گرفته است .
 
- بخش خدماتي : در شمال غربي زمين جاي دارد كه انجام خدمات مربوطه به كل مجموعه را بر عهده خواهد داشت و فضاهايي چون تاسيسات مركزي ، ساختمان هاي اداري و انبار گمرك ، مديريت خدمات ، كارگاه هاي نگهداري ، آتش نشاني ، اورژانس ، نيروي انتظامي ، مهد كودك و مانند آن را  در بر مي‌گيرد .
 
 
 
 
 
2- قسمت جنوبي : 
در قسمت جنوبي محور چهار باغ ، مجموعه هتل ها و هتل آپارتمان ، مركز تجارت و مسجد قراردارند بلوك هاي در نظر گرفته شده در اين قسمت متاثر از خطوط اصلي تقسيمات كلي بخش نمايشگاهي هستند . در جنوب ميدان مركزي مسجد و مراكز تجاري كنار آن جانمايي شده اند كه محدوده آن توسط رواق ها  از ميدان جدا مي‌شوند. در بلوك هاي شرقي و غربي مجاور مسجد و مركز تجارت در نظر گرفته شده است  و در سه بلوك ديگر دو هتل در شرق و يك هتل آپارتمان و فضاهاي رفاهي در غرب جاي دارند.
 
– پلازاهاي شرقي و غربي :
در طرح نمايشگاه ، حد فاصل اتوبان تهران – قم تا محدوده زمين ( حريم بزرگراه ) به عنوان پلازاي شرقي مطرح شده است . در اين محدوده ضمن قرار گرفتن دو ورودي مهم سواره ، ايستگاه مترو و ايستگاه اتوبوس و تاكسي نيز جاي دارند ، در نتيجه يكي از ورودي هاي مهم پياده در اين قسمت قرار مي‌گيرد . اين ورودي در انتهاي محور چهار باغ است و دروازه اصلي مجموعه را تشكيل مي دهد . از طرف ديگر ايستگاه مترو در امتداد محور چهار باغ جاي دارد و محور آن بر محور مياني چهار باغ منطبق است . در فاصله بين دروازه ورودي و ايستگاه مترو ، ميداني تعريف شده كه جمعيت خارج شده از ايستگاه مترو و ايستگاه هاي اتوبوس و تاكسي را به سمت دروازه ورودي هدايت مي‌كند و اين جمعيت از اين راه وارد محور چهار باغ شده كه از طريق اين محور به ميدان مركزي هدايت مي‌شوند .مشابه اين سناريو در پلازاي غربي نيز اتفاق مي‌افتد با اين تفاوت كه در اين قسمت ايستگاه مترو وجود ندارد .
 
 
2-3  – فضاي سبز  
سطح چشم گيري از طرح مجموعه به به فضاي سبز اختصاص دارد تا جايي كه مجموع سطوح فضاهاي سبز در حدود 40 درصد زمين طرح را به خود اختصاص داده اند . رابطه فضاي سبز با ديگر فضاهاي باز و بسته به گونه اي تعريف شده است كه كل سطوح ساختماني در يك بستر سبز قرار بگيرند ، به اين صورت كه دور تا دور محدوده زمين و پلازاي شرقي و غربي عموماً سبز هستند و حاشيه سبز دور تا دور فضاهاي بسته را قاب مي‌كنند .
 
 
 
 
مرحله بندي اجرايي:
مرحله بندي اجرايي طرح مجموعه نمايشگاه بين المللي جديد تهران با توجه به مواردي همچون : وسعت عمليات ساختماني و محدوديت هاي مالي و اقتصادي و با در نظر گرفتن امكان جذب سرمايه گذاري در بخش هاي اقامتي و بازرگاني ، رعايت مسايل و ملاحظات معماري ، فني و اجرايي ، امكان كنترل و هدايت فعاليتهاي اجرايي و با در نظر گرفتن وسعت عمليات اجرايي ، به گونه اي پيشنهاد گرديد كه دستيابي به اهداف اجرايي در مراحل مختلف مرحله بندي اجرايي امكان پذير باشد :
- دست يابي به مجموعه نمايشگاهي قابل استفاده با امكانات پاسخ گويي به مراجعين در هر مرحله به ويژه در مرحله اول كه حدوداً در فاصله زماني 5/1 تا 2 سال اول زمان بندي اجرايي اتفاق مي افتد .
- اجراي استخوان بندي طرح مجموعه نمايشگاه در مرحله اول و تكميل آن در مراحل بعدي .
- امكان ايجاد فضاها و پشتيباني بعد از بهره برداري از بخش اصلي نمايشگاه كه شرايط ارزيابي براي بالا بردن ضريب امنيتي در حين اجرا و بهره برداري موقت .
- احداث فضاهاي خدماتي گمرك در ارتباط با برگزاري نمايشگاه ها بعد از اتمام مرحله اول .
- جدا كردن فضاهاي آماده بهره برداري از فضاهاي كارگاهي و فضاهاي در حين اجرا در طول دوران ساخت .
- امكان دسترسي آسان و راحت مراجعان به نمايشگاه با توجه به احداث ايستگاه مترو در مرحله اول .
 
 
اولويت گذاري عناصر اجرايي در مراحل سه گانه : 
در زير به طور خلاصه به عناصر اجرايي كه در بخش ساختمان و محوطه تقسيم گرديد ، اشاره مي شود :
- يكي از ايده هاي اصلي طرح نمايشگاه بين المللي جديد تهران امكان استفاده از زير زمين تخصيص يافته به سالن ها به پاركينگ يا فضاي باز نمايشگاهي در مراحلي است كه هنوز زير ساخت نرفته اند .
- توسعه و ساخت سالن هاي نمايشگاهي بدون ايجاد مزاحمت براي سالن هاي در حال بهره برداري امكان پذير است .
- هر اولويت ، امكان كاركرد جداگانه و مستقل دارد . ترافيك پشتيباني و تداركات ،ورودي ها مسيرهاي بازديد كنندگان فضاهاي سبز در هر مرحله از ساخت وجود دارد. ضمن آنكه در شرايطي كه نمايشگاه به طور كامل احداث شد ، امكان برگزاري چند نمايشگاه به طور همزمان نيز هست .
 
مرحله اول :  
شامل سه گام اجرايي تعريف شده است :
- گام اول اجرايي شامل : سالن هاي نمايشگاهي سه قلو و سالن نمايشگاهي ملل به مساحت حدود 45،000 متر مربع به همراه 2 ساختمان خدمات جنبي به مساحت حدود 6،700 متر مربع و ساختمان اداري به مساحت حدود 39،000 متر مربع همچنين پاركينگ روباز به ظرفيت حدود 5،000 واحد سواري خواهد بود .در اين مرحله تاسيسات زير بنايي و محوطه سازي بخش عمده اي از مجموعه شامل : ميدان مركزي، چهار باغ ، باغ ايراني و كليه مسيرهاي داخلي و پيراموني نمايشگاه ساخته خواهد شد .
- گام دوم اجرايي شامل : 2 سالن نمايشگاهي دوقلو به مساحت حدود 37،000 متر مربع به همراه 2 ساختمان خدمات جنبي به مساحت 6،700 متر مربع ( موتورخانه و ساختمان هاي تاسيساتي و رواق هاي اطراف سالن ها )
- گام سوم اجرايي شامل : 2 سالن نمايشگاهي دوقلو در شرق و غرب سالن سه قلو به مساحت حدود 37،000 متر مربع به همراه ساختمان ها و فضاهاي تاسيساتي .
در مرحله اجرايي مجموعاً حدود 120 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي ساخته مي‌شود .
مرحله دوم :
- دراين مرحله 4 سالن نمايشگاهي 50 متري با مساحت حدود 32،000 متر مربع و 6 پاركينگ طبقاتي به ظرفيت حدود 4،600 واحد سواري به مجموعه نمايشگاه اضافه خواهد شد .
همچنين در اين مرحله ساختمان مسجد و ساختمان‌هاي تجاري اطراف مسجد با پاركينگ اختصاصي به اضافه 2 مركز تجاري با پاركينگ اختصاصي ، 2 هتل پنج ستاره و يك هتل آپارتمان پيش بيني شده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد